User Profile

Barnes Arlene

Bio Statement

Indien de ambtenaar ter zake van de desbetreffende verhindering tot het vervullen van zijn functie recht heeft op een WGA- of een IVA-uitkering, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel seven:3 recht heeft. Voor de toepassing van het eerste tot en pleased het vierde lid worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld indien zij elkaar fulfilled een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij quick voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt genoten, bedoeld in artikel 6:seven, tenzij in dat geval de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. De minister schrijft namelijk ook dat het inzetten van een 2e spoortraject de keuze wordt van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts, hetgeen zal worden vastgelegd in het strategy van aanpak én dat het UWV blijft toetsen of het re-integratietraject

Mind at Work